Vive aquí, trabaja aquí, prospera aquí

Sng đây, làm vic đây, phát trin đây

Español:

Hola, en un esfuerzo por servir mejor a la comunidad de Cully, este sitio web utiliza la herramienta Google Translate. Para ver la mayor parte del contenido en su idioma preferido, simplemente haga clic en el icono del traductor de Google y desplácese hacia abajo para elegir el idioma seleccionado. En los navegadores web, aparecerá a la derecha, mientras que en los dispositivos móviles, por lo general, aparecerá en la parte inferior de la página.

Tiếng Việt:

Xin chào, với nỗ lực phục vụ tốt nhất cộng đồng Cully, trang web này sử dụng công cụ Google Dịch. Để xem hầu hết nội dung bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn, chỉ cần nhấp vào biểu tượng google dịch và cuộn xuống để chọn ngôn ngữ bạn đã chọn. Trên trình duyệt web, nó sẽ xuất hiện ở bên phải của bạn, trong khi trên thiết bị di động, nó thường xuất hiện ở cuối trang.